Osenniy match serii "YuZhNYY RUBEZh" (14.10.2018-14.10.2018)

Overall Match Results: Open

Place % Points # Competitor Rank Cat Tag Reg
1 100.00 1041.9828 43 Podkorytov Aleksey S RUS
2 65.86 686.2980 64 Zanin Ivan I RUS
3 58.87 613.4616 7 Aksenov Anatoliy N RUS
4 55.56 578.9686 58 Chernenko Sergey I RUS
5 47.65 496.4550 94 Khrunina Elena V Lady RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 17:17:39 17.11.2018, page 1.

Osenniy match serii "YuZhNYY RUBEZh" (14.10.2018-14.10.2018)

Overall Match Results: Classic

Place % Points # Competitor Rank Cat Tag Reg
1 100.00 1008.8764 75 Karamyshev Yuriy N RUS
2 96.57 974.3026 77 Nikitin Konstantin I RUS
3 80.26 809.6900 5 Popov Sergey V RUS
4 78.71 794.0986 76 Tokarev Andrey V RUS
5 76.76 774.4563 72 Gusakov Maksim I RUS
6 75.81 764.7971 31 Davidenko Alla I Lady RUS
7 75.66 763.2765 82 Smirnaya Darya S Lady RUS
8 71.19 718.1861 60 Sorokin Aleksandr S RUS
9 61.47 620.2068 73 Lamparov Sergey S RUS
10 61.43 619.7865 74 Oleynik Andrey S RUS
11 51.24 516.9814 84 Berezhnaya Anastasiya P Lady RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 17:17:39 17.11.2018, page 2.

Osenniy match serii "YuZhNYY RUBEZh" (14.10.2018-14.10.2018)

Overall Match Results: Standard

Place % Points # Competitor Rank Cat Tag Reg
1 100.00 1000.4962 78 Dashuk Andrey S B RUS
2 97.39 974.3723 34 Sokolov Aleksey N RUS
3 86.76 868.0665 91 Belenkov Aleksey S RUS
4 74.94 749.7553 22 Adyrkhaev Alan R RUS
5 71.80 718.3859 65 Lazukin Mikhail Y B RUS
6 68.01 680.4241 3 Kubryak Vladimir V RUS
7 59.15 591.7852 66 Demyanenko Vladimir N Senior RUS
8 35.84 358.5839 14 Khraptsov Roman A RUS
9 34.81 348.3194 79 Ocheret Petr V RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 17:17:39 17.11.2018, page 3.

Osenniy match serii "YuZhNYY RUBEZh" (14.10.2018-14.10.2018)

Overall Match Results: Pistol Caliber

Place % Points # Competitor Rank Cat Tag Reg
1 100.00 1064.0054 47 Trigidko Igor O RUS
2 92.25 981.5156 6 Sipatov Denis V RUS
3 91.39 972.3595 9 Kornov Sergey A RUS
4 85.78 912.6520 4 Vasilchenko Andrey V RUS
5 81.06 862.4732 87 Korzhov Igor V RUS
6 78.57 835.9768 21 Tkachenko Valeriy V RUS
7 50.26 534.7938 38 Karakyan Artur R RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 17:17:39 17.11.2018, page 4.

Osenniy match serii "YuZhNYY RUBEZh" (14.10.2018-14.10.2018)

Overall Match Results: Production

Place % Points # Competitor Rank Cat Tag Reg
1 100.00 989.7456 17 Kokurin Gennadiy L RUS
2 94.58 936.0769 88 Sigunyaev Aleksey V RUS
3 93.04 920.8541 45 Gura Evgeniy A M RUS
4 92.52 915.7309 44 Tsernikel Viktor A RUS
5 83.61 827.5716 27 Vyskrebtsev Aleksey E RUS
6 78.57 777.5954 48 Ilchenko Aleksandr V RUS
7 78.25 774.5081 51 Kirichuk Gennadiy M RUS
8 76.73 759.4610 39 Shvets Dmitriy A RUS
9 74.44 736.7452 85 Boytsov Artyem A RUS
10 69.50 687.9200 26 Bugaenko Yuliya Y Lady RUS
11 69.10 683.9237 2 Semenov Andrey V RUS
12 67.22 665.3303 40 Smyslov Aleksandr V RUS
13 65.67 649.9271 59 Tsyban Mark V Junior RUS
14 63.71 630.6115 25 Popov Aleksey V RUS
15 63.00 623.5469 49 Zhalskikh Nikolay N RUS
16 60.26 596.3940 28 Dombrovskiy Stanislav V RUS
17 53.74 531.8511 16 Khrunin Mikhail Y RUS
18 53.44 528.9023 93 Chernenko Andrey G RUS
19 48.40 479.0308 80 Tutarishev Anzor R RUS
20 48.34 478.4590 71 Sanko Aleksey Y RUS
21 47.60 471.1296 56 Korkin Konstantin V RUS
22 41.63 412.0336 42 Makovey Denis A RUS
23 38.06 376.7154 52 Tkachenko Vladimir V RUS
24 31.32 310.0265 86 Babich Irina Y Lady RUS
25 27.57 272.9128 63 Skryabin Vsevolod A Junior RUS
26 27.54 272.5681 62 Kostyukov Valeriy V Senior RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 17:17:39 17.11.2018, page 5.

Disqualified shooters

Osenniy match serii "YuZhNYY RUBEZh" (14.10.2018-14.10.2018)20 Belokur Sergey A 10.5.2
Generated by http://www.makeready.ru, 17:17:39 17.11.2018, page 6.