Krasim yaytsa! (15.04.2017-15.04.2017)

Overall Match Results: Production

Place % Points # Competitor Rang Cat Tag Reg
1 100.00 680.4362 7 Sumin Pavel A M RUS
2 97.92 666.2926 4 Tuboltsev Sergey V RUS
3 90.47 615.6121 6 Latyshev Evgeniy V B RUS
4 87.66 596.4538 17 Khmara Dmitriy V RUS
5 85.57 582.2659 20 Vodvud Viktor Z RUS
6 66.88 455.0627 24 Sidorov Sergey N Senior RUS
7 61.11 415.7813 13 Lebedev Pavel A RUS
8 50.14 341.1842 5 Samoylik Aleksandr V RUS
9 45.35 308.5515 21 Volkov Ivan N RUS
10 41.15 279.9890 12 Amelin Arkadiy V Senior RUS
11 38.39 261.2449 19 Pidchenko Stanislav S RUS
12 17.14 116.6192 9 Bersenev Sergey V RUS
13 0.71 4.7973 23 Nefyedov Vitaliy L RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 22:41:40 26.07.2018, page 1.

Krasim yaytsa! (15.04.2017-15.04.2017)

Overall Match Results:

Place % Points # Competitor Rang Cat Tag Reg
1 100.00 673.2818 25 Ëåáåäåâ Ï.À.  RUS
2 96.05 646.7086 2 Dedyukhin Sergey A Senior RUS
3 85.38 574.8627 14 Tolchenov Aleksandr A RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 22:41:40 26.07.2018, page 2.